Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Kontakt

 

Zadzwoń:
tel: 10-900-200


poniedziałek - piątek
9:00-16:00

Napisz:
[email protected]

Numer konta do wpłat

Bank Millennium

Regulamin

Treść Regulaminu sklepu internetowego jest dostępna na stronie

perfumerianiebieska.pl

Regulamin można utrwalić i odtworzyć poprzez pobranie w formacie PDF

 lub wydrukowanie ze strony internetowej

perfumerianiebieska.pl

 

 

Regulamin sklepu internetowego

PerfumeriaNiebieska.pl

 

 

1.    Definicje

2.    Postanowienia ogólne

3.    Świadczenie usług drogą elektroniczną

4.    Warunki zawierania umów sprzedaży

5.    Warunki dostawy

6.    Warunki płatności

7.    Prawo odstąpienia od umowy

8.    Postępowanie reklamacyjne

9.    Postanowienia końcowe

10.  Postanowienia dodatkowe

11.  Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 


 

 

 

1.        DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1.  Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu
do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, a która zamierza zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.2.  Konsument– osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej
nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3.  Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami, tekst
jednolity z dnia 17 grudnia 2013 roku, DU z 2014 roku poz. 121).

1.4.  Konto (Konto Klienta) – oznaczony indywidualnym loginem i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów
w systemie teleinformatycznych Usługodawcy, w którym są gromadzone dane Klienta,
w tym informacje o Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. Produkt – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem perfumerianiebieska.pl

1.10. Sprzedawca – PerfumeriaNiebieska z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Ustronnej 3/9; kod 93-350 Łódź,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem: KRS 0000075750, posiadająca numery NIP 7290205581, REGON 470637779, oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego (+48) 10-900-200 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. Strona – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana
za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. Usługodawca–PerfumeriaNiebieska z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Ustronnej 3/9; kod 93-350 Łódź,  wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi,
pod numerem: KRS 0000075750, posiadająca numery NIP 7290205581, REGON 470637779, oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego (+48) 10-900-200 (opłata jak
za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu
i określające istotne jej warunki.

 

2.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.

 

2.1.1. Wszelkie ewentualne wątpliwości są rozstrzygane na korzyść Konsumenta.

 

2.1.2. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami prawa powszechnego stosuje się przepisy prawa powszechnego.

 

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zmianami, tekst jednolity z 15.10.2013, DU z 2013 roku
poz. 1422.), a także reguluje warunki zawierania i wykonywania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

2.3.1. Warunkiem korzystania z serwisu jest wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu.

 

2.4. Sklep internetowy prowadzony jest przez: PerfumeriaNiebieska z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Ustronnej 3/9; kod 93-350 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000075750, posiadająca numery NIP 7290205581, REGON 470637779, oraz adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego
(+48) 10-900-200 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi drogą elektroniczną, polegające na:

2.5.1. Prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie interaktywnego formularza zamówienia;

2.5.3. Przesyłaniu informacji w drodze Newslettera, umożliwiającego Klientom otrzymywanie informacji o promocjach, nowościach, wyprzedażach, ofercie dedykowanej.

 

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a/ Komputer z dostępem do Internetu;

b/ Dostęp do poczty elektronicznej;

c/ Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

d/ Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą, JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies; albo Google Chrome w wersji 8
lub nowszej.

e/ Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie , które gromadzą informacje związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta w celu utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu na Konto), dzięki której Klient nie musi
na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać Hasła, stąd konieczne jest włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików cookies.

 

2.7. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

 

2.8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.9. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.10. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

 

2.11. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania

lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

2.12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki techniczne
i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

3.        ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

3.1. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w zakresie
i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

 

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i zostaje zawarta

w momencie dokonania Rejestracji.

Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta (wymagane dane do świadczenia usługi są oznaczone znakiem „*”):

  • imię i nazwisko
  • adres (ulica, nr domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym)
  • numer telefonu kontaktowego, adres email
  • wprowadzenie hasła do logowania na stronie sklepu

 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta na czas określony w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (przez dodanie Produktu do koszyka) i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia albo zaprzestania składania Zamówienia przez Klienta.

 

3.3.3. Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

 

3.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną:

 

3.4.1. Usługodawca i Klient mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną w każdym czasie
za porozumieniem stron.

 

3.4.2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, bezterminowa o charakterze ciągłym, może zostać wypowiedziana.

 

3.4.3. Klient może rozwiązać przez wypowiedzenie umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 

3.4.3. Klient, który dokonał Rejestracji Konta może wypowiedzieć umowę o świadczenie tej usługi ze skutkiem natychmiastowym także poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu takiej dyspozycji korzystając
z opcji w ramach Konta.

 

3.4.4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawartą na czas nieoznaczony
w wypadku, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania
lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku
z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.4.5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawartej na czas nieoznaczony przez
którąkolwiek ze Stron nie narusza praw nabytych przez Strony w czasie trwania umowy.

 

4.        WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne

i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak kosztów dostawy, które są wskazywane
w trakcie składania Zamówienia oraz dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i Płatności”
pod adresem: http://perfumerianiebieska.pl/pl/i/Dostawa-i-Platnosci/29

 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić
w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

 

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty
i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia Zamówienia: imię
i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy Produktu, sposób płatności. (Wymagane dane do świadczenia usługi są oznaczone znakiem „*”).

 

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w formularzu pola „POTWIERDZAM ZAKUP”.

 

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie i kieruje do Klienta ofertę zgodnie
z Zamówieniem.

Po przyjęciu oferty przez Klienta Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji – w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia Zamówienia –
Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.

 

4.8. Umowa sprzedaży jest potwierdzana dowodem zakupu, który jest załączany do przesyłki.

 

5.        WARUNKI DOSTAWY

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży.

 

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta transportem własnym lub za pośrednictwem przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia oraz są dostępne na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i Płatności” pod adresem: http://perfumerianiebieska.pl/pl/i/Dostawa-i-Platnosci/29

 

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika
Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi,
że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych
do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

6.        WARUNKI PŁATNOŚCI

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a/ Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki;

b/ Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;

c/ Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek Sprzedawcy w Banku MILLENNIUM BANK, numer rachunku:

 

6.2. Płatności elektroniczne obsługiwane przez PayU Spółka Akcyjna ul.Marcelińska 90, 60-324 Poznań, numer KRS 0000274399, numer NIP:7792308495 szczegółowa lista zawarta pod linkiem: http://www.payu.pl/dla-sklepow/szeroki-wachlarz-uslug

 

6.3. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient zobowiązany jest
do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 

6.4. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

7.        PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

 

7.1.2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu jest do pobrania tutaj (pobierz druk)
Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu
na adres:
PerfumeriaNiebieska
ul. Ustronna 3/9; 93-350 Łódź
z dopiskiem "PerfumeriaNiebieska.pl"

 

7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia otrzymania produktu przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana
za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego
lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób, za wyjątkiem różnicy pomiędzy najtańszą dostępną dla danego produktu metodą dostawy a wybraną przez Klienta.

 

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych ustawą, to jest:
- świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 7.1
- dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
- umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
- świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych
z jego osobą;
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
- dostarczania prasy;
- usług w zakresie gier hazardowych.

 

8.        TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

 

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym
z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres:
PerfumeriaNiebieska
ul. Ustronna 3/9; 93-350 Łódź
z dopiskiem "PerfumeriaNiebieska.pl"

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
Przykładowy druk reklamacji jest do pobrania tutaj (pobierz druk)

 

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź
Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

8.1.5. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu

z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy oraz pozostałe reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

 

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną można zgłaszać w szczególności pisemnie
na adres:
PerfumeriaNiebieska
ul. Ustronna 3/9; 93-350 Łódź
z dopiskiem "PerfumeriaNiebieska.pl"

lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

 

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to
i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

9.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa powszechnego , w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22,
poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

 

9.2.1. Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których
nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa,
w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca wykonuje swoją działalność gospodarczą
lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu lub w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie, a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

 

9.3. Usługodawca ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Usługodawca niezwłocznie informuje o zmianach
przez publikację tekstu ujednoliconego na stronach Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone lub realizowane Zamówienia i zawarte Umowy sprzedaży. Klient ma prawo zaakceptować zmieniony Regulamin lub rozwiązać umowę
za wypowiedzeniem.

 

9.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego
na stronie głównej Sklepu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Aktualny Regulamin Sklepu internetowego jest dostępny pod adresem: http://perfumerianiebieska.pl/pl/i/Regulamin/3 oraz jest dostarczany nieodpłatnie Klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

 

9.5. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, Sprzedawcą a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy lub Sprzedawcy.

 

9.6. Wszelkie, zamieszczone na stronach sklepu znaki towarowe i inne oznaczenia handlowe podlegają ochronie
prawnej i są wykorzystywane przez sklep wyłącznie do celów informacyjnych. Stanowią one własność podmiotów uprawnionych.

 

9.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.06.2014

 

10.    POSTANOWIENIA DODATKOWE

 

10.1. W trakcie składania Zamówienia do czasu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” Klient ma możliwość samodzielnego skorygowania wprowadzonych danych.

 

10.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości email po zawarciu umowy oraz przez udostępnienie Regulaminu
na stronie www. Sklepu internetowego.

 

10.3 Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje przez przesłanie
Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy, doręczenie Klientowi specyfikacji Zamówienia
oraz dowodu zakupu.

 

10.4. Treść zawieranych umów jest utrwalana i zabezpieczana w systemie teleinformatycznym Usługodawcy
i udostępniana na żądanie Klienta.

Sklep internetowy Shoper.pl